конспект лекций, вопросы к экзамену

Екологія як наука

Екологія – це науки яка вивчає взаємозвязок живих організмів та їх угрупувань з середовищем їх існування ( біосфера ). Назву запропонував у 1866р німецький вчений біолог Ернест Геккель. 2 аспекти НАУКОВИЙ ( пошук закономірностей )  та ПРИКЛАДНИЙ (взаємодія суспільтва з біосфер )

Екологічна безпека – це стан природнього навколишнього середовища при якому не погіршується здатність біосфери  до саморегулювання та не виникає небезпеки для здоровя людини. Арістотель почав встановлювати вплив клімату на ріст рослин. 1859р Дарвін вивів закон боротьби протилежн.

В Україні перший екологічний сектор створено в 1930 році при інституті зоології і ботаніки харківс.

Тема - Охорона навколишнього середовища

Охорона природ. Навк. Середовища - це комплекс міжнародних державних регіональних локальних адміністративниз господарських заходів спрямованих на збереження та забезпечення раціональго приро. Корис. Відновлення, охорону та примноження природніх ресурсів для блага людського суспільства і підтримання біологічної та екологічної рівноваги біосфери.

Екологія вивчає такі фактори впливу на живі організми:

 - Абіотичні ( нежива природа, тиск, вологість )

 - Біотичні ( внутрішньовидові міжвидові, відносини живих організмів )

 - Антропогенні ( вплив людської діяльності )

В Україні екологічна ситуація – КРИЗОВА.

Причини які до цього привели:

 1. Застарілі техніки виробництва
 2. Високий рівень концентрації промислових обєктів
 3. Відсутність ефф. Природо охоронних техннічних засобів
 4. Відсутність економічних засобів тиску

Тема - Земля і біосфера

Геологічні середовища:

 1. Атмосфера ( газова оболонка вгору на 1000км, відповідає за клімат )
 2. Гідросфера ( водне середовище )
 3. Літосфера ( тверда оболонка від 25 км )

Атмосфера умовно поділяється на 5 шарів:

 1. Тропосфера ( приземні шари – 80% заг. Маси  = 98% повітря )
 2. Стратосфера ( 55 км, озоновий шар 20-45 км )
 3. Мезосфера ( сер частина 80-90 км ) -120 градусів
 4. Іоносфера ( 90-800 км, +1000 градусів)
 5. Екзосфера ( >800 км, +2000 градусів )

Літосфера

 1. Верхній горизонт ( основні породи, мягкі, карбонатні – сульфатні )
 2. Середній горизонт ( граніт, гарбо, гнейси, кристалічні породи)
 3. Нижній шар ( базальт )

Гідросфера – вода ( моря ріки підземні води ) до 13-14 км ( 70,8%)

Біосфера – умовна життєва оболонка землі яка включає частини Атмо Літо Гідро сфери де можливе життя.

Біосфера

 1. Жива речовина
 2. Біогенна речовина ( органічні-мінеральні продукти створені живими організмами )
 3. Косна речовина ( гірські породи не органічного походження )
 4. Біо косна речовина ( результат синтезу живої та  не живої – грунти, мули )
 5. Випромінювання ( електро магнітне ультрафіолетове )

 

Тема -

Класифікаці природніх ресурсів – вичерпні ( нафта ), не вичерпні ( вода, повітря ), відновні ( грунти , рослини ) , не відновні (вигілля, нафта ) , первинні ( потрібні для існування ), вторинні ( викор. Для добування первинних)

Природні ресурси – це однорідні складові природи що є елементом екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини

Головні складові повітря – незмінні (азот ( 78,08 ), кисень (20,96 ), інертні гази ( 0,94), аргон (0,9)) змінні ( діоксид вуглецю (0,03), водяна пара ( 0,1-2,8 ), аміак, водень, метан ). Густина 1,2 г\м3

Прісна вода містить – до 0,1% розчину солей

Питна вода містить – до 0,03% розчину солей

Росіл – до 40% розчину солей

Насолонішею водоймою є – Червоне МОРЕ

Первинні енергоресурси – це ті природні ресурси які не перероблюють і не перетворюють – сира нафта, природний газ, вугілля.

Вторинні природні ресурси – отримують від відходів виробництва.

Сировина – природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляєтьсч продукція.

За походженням сировина поділяється – За походженням ( сільносподарча, мінеральна ), за ступенем переробки ( необроблено,  первинної обробки, напівфабрикати )

Тема -

Забруднення – це внесення в атмосферу в навколишнє середовище обо винекнення в ньому певних зазвичай не зарактерних йому хімічних, біологічних речовин, агентів, або в несення в надлишковій кількості вже  відомих речовин які чинять шкідливий вплив на природні екосистеми і людей і яких не здатна позбутися самоочищенням.

Речовини які забруднюють навколишнє середовище – полютанти.

За походженням забруднення поділяються на природні та антропогенні.

Природні – виникають в наслідок зміни сонячної активності та привносяться у вигляді природних катаклізмів.

 

 

 

Антропогенні – внаслідок людською діяльністю. Антропогенні поділяються на:

 1. Механічні – це різні предмети у воді та грунті та тверді частки у повітрі.
 2. Хімічні – це штучні хімічні речовини які виникають внаслідок хімічних реакцій у різних галузях промисловостей
  1. Чадний газ (CO2)– продук неповного зрорання палива в ДВС

Без запаху, немає кольору. Концентрація 1% шкідлива 4% смертельна.

Потрапляючи в організм людини позбавляє еретроцити зздатності транспортувати кисень.

 1. Оксиди нітрогену (NOx) – для людини значно небезпечніший ніж чадний газ, утворюється внаслідок недосконалої технології спалювання палива та в процесі випалювання металів. Потряпляючи в організм людини взаємодіє з вологою утворюючи нітратно кислоту яка руйнує дихальні шляхи.
 2. Токсичні вуглеводні – виділяються в наслідок неповного зрорання палива в ДВС. Найбільш шкідливі. Спричиняють виникнення смогів. Смоги перешкоджають проникненню кисню в біосферу.
 3. Сірчаний ангідрит ( SO3 ) – утворюються внаслідок окислення SО2. Потрапляючи в атмосферу взаємодіє з парами води утворюється Сульфід. Впливає на дихальні шляхи.
 4. Сірчаний газ ( сірчасти ангідрид SO2 ) – виділяється при спалюванні з домішками сірки. Впливає на слизову оболку очей в людини.

2.6.Гідроген Сульфід (H2S)

2.7.Карбон Дисульфід (СS2)

Зуст

 1. Важкі метали ( свинець, кадмій, ртуть )

Впливають на кровоносну систему людини і викликають лейкімію. Кадмій найгірший.

 1. Фізичні – забруднення які спричиняють зміну фізичних параметрів середовища ( шумове теплове, ел., радіаційне )
  1. Шумове забруднення - це всі небажані та неприємні звуки та їх сокупність які заважають нормально сприймати звукові сигнели, відпочивати та приводять до порушення екосистеми. Вимірюють у дБ. Норма звукового навантаження 45..80 дБ. Тривала дія шуму в 70 Дб – виникає порушення ендокринної та нервової системи.

90 Дб – порушується слух

120 Дб – фізичний біль

140 Дб – больовий поріг

 1. Теплове забруднення – є наслідком теплових викидів, підприємств які використовують процеси горіння, нагрівання, вибуху. Щороку через низький ККД теплових агрегадів 42 * 10 в 12 кДЖ. Верхня межа випр. +40…45С. Нормальна межа +15…30С
 2. Електричне – основним джерелом є радіолокаційних станцій., засоби радіозвязку, компютерна техніка, мобільні телефони. ЛЕП > 1000кВ електромагнітне поле.
 3. Радіаційне випромінювання – одиницею поглинутої дози випромінювання є 1 Гр, він дорівнює такій поглинутій дозі опромінювання за якої опроміненій речовині масою 1 кг передається 1 Дж. Розрізняють природну ( сонячне випроміюнювання ), Штучне ( атомні ел. Та випроб зброї )
 1. Біологічні – спричинені появою великої кількості мікроорганізмів внаслідок масовохо їх розмноження.

 

Тема -

В основі нормування лежить встановлення границі допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин ( полютантів ) в воді, грунтах, продуктах.

ГДК – це такий його максимальний вміст в природному середовищі або природньому середовищі або продукті харчування при тривалій дії якого на організм людини він не шкодить її здоровю.

ГДК вимірюють в таких одиницях:

- для повітря мг\м3

- для води мг\л, мг\дм3

- для грунту та продуктів мг\кг

ГДК залежить від середовища:

 • Для повітря
 • ГДК робоччої зони – за робоччу зону приймають простір заввишки 2м від підлоги де находиться робітник, зона дихання.
 • ГДК максимально разове – визначається при вдиханні впродовж 20 хвилин не пвинно шкідливо впливати на здровя.
 • ГДК середньо добове – визначається при вдиханні впродовж тривалого часу ( багатьох років )  не повинн шкідливо впливати на здоровя.

        SO2 -  ГДК м.р. – 0,5 мг\м3 | ГДК с.р. – 0,05 мг\мз3

 • Для води:
  • ГДКВ – для господарського питного водокористування
  • ГДКВР – для води рибогосподарського користування
 • Для продуктів:
  • ГДК продуктів харчування або ДЗК
 • Для грунту
  • ГДКГ – визначаэться в орному шары грунту

Якщо в середовищі є не 1 а кілька полютантів то визначають їх сумарний вплив за формолую:

C1/ГДК1 + … Cn/ГДКn <= 1, де С – фактичні концентрації а ГДК – їх граничні концентрації

Крім ГДК існують ще такі нормативи як гранично допустимий викид в атмосферу (ГДВ) або граничний допустимий викид у водойму ( ГДС )

ГДС-ГДВ – це кількість шкідливих речовин яка може змінюватись за певні проміжки часу при умові що на межі санітарно захисної зони (СЗЗ) їх концентрація не перевищувала ГДК.

Санітарно захисна зона – це ділянка землі навколо підприємства яка відокремлює його від найблищого населеного пункту з метою зменшення шкідливого впливу цього підприємства.

Підприємства за СЗЗ поділяються на 5 класів:

 1. А) CЗЗ = 3000м ( АЕС )

БСЗЗмнафтопереробн

 1. СЗЗ = 500м ( цементні, гіпсові)
 2. СЗЗ  = 300м ( толь, рубероїд )
 3. СЗЗ = 100м ( металообробні, машинобудівні )
 4. СЗЗ = 50м ( легка, харчова, друкарська промисловіть )

Тема -

Забрудення атмосфери – це всі несприятливі зміни стану атмосферного повітря цілком або частково зумовлені діяльністю людини які безпосередньо чи опосередковано впливають на розподіл енергії що надходить, рівень радіації, фіз=хім властивості амосфери та умови існування живих організмів.

Самоочищення – це процес позбавлення атмосферного повітря від домішок під впливом атмосферних опадів, сонячної радіації, перенесення повітряних мас, взаємодії з гідросферою та діяльністю мікроорганізмів.

Класифікація забруднень атмосфериза агрегатним станом ( тверді, рідкі, газоподібні, змішані ), за організацією контролю ( організовані – це викиди як передбачені технологією виробництва, неорганізовані – це викиди які виникають внаслідок аварій ), за температурою газів (нагріті, холодні )

Проблеми в атмосфері  - парниковий ефект, руйнування озонового шару.

Озонова дірка – це стан озонового шару коли концентрація озон в ньому менша за норму на 40%.

Причини руйнування озонового шару – це ракетна та космічна техніка, випробування ядерної зброї. CF2CL2 => Cl-

Найбільша озонова дірка над Антарктидою.

Тема - Методи очищення атмосфери в

Методи очищення – механічні ( механічне сухе, механічне мокре ), фізикохімічні, хімічні.

Методи пилевловлювання – використовують для очищення повітря від твердих дисперсних часток.

Механічні

Механічне-сухе:

 1. для грубого ( часточки великі ) очищення повітря від твердих частинок з розміром 50…500 мкм. ( осаджувальні камери ( набільш ефетивна камера Говарда ст. очищення 78% ), циклонні сепаратори (ступінь очищення 86%, розмір часточок не менше 25мм.))
 2. Для тонокого очищення ( малі часточки ) від твердих частинок з розміром 0,01…100 мкм. Використовують електричні фільтри. Ступінь очищення яких 99,9%. Можна очищувати нагріті газодимові суміші.

Механічне-сухе:

 1. Мокрі електрофільтри у яких електроди змочуються водою
 2. Порожнисті формсункові струбери

Фізико-хімічні

Абсорбція – це процес хімічного саджування або звязування забруднювальних речовин під час пропускання їх крізь рідкий поглинач. Аппарат називають абсорбером.  ( очищуваний газ і рідина рухаються на зустріч одне одному, ступінь очщення 90-95% ) Цим методом очищують повітря від – оксидів сульфуру, оксиду нітрогену, вуглекислого газу, кислотних туманів ). Це процех хімічного осадження, тобто осаджувальні реакції. Як сорбент використовують – оксид кальцію, оксид магнію.

Адсорбція – це сорбція газоподібних речовин на поверзні в обємі мікропор твердого тіла. ( вугілля )

Хімічні

Хемосорбція – полягає в тому що очищуваний газ проливають розчиному речовини яка реагує з забрудником. Спільне з адсорбцією – сорбент рідина, різне – в адсорбції немає хімічної реакції.

Спалювання – використовують для очищення повітря від хмічних вуглеводнів. Недолік – приводить до теплового забруденення атмосфери.

Якщо концентрація невисока тоді їх очищують методом термічного окислення ( спалювання у полумї пальника ).

Каталітичні процеси – полягають у використанні каталізаторів, прискорювачів процесів очищення .

Тема – Екологічна безпека гідросфери

Користувачі води – використовують воду як середовище або джерело енергії але не забирають її з джерел.

Спочивачі води – споживають воду з джерез і використовують її за призначенням.

Водоємність Виробництва (ВВ) – обсяг спожитої води в промисловості.

ВВ = м3\тонна ( метр кубічний на тонну готової продукції ) (Сталь 15-20, Синт. каучук – 3000…4000 )

Споживання води населенням характерезується питомим водоспоживанням (ПВ) – це витрати води в літрах на добу для всіх потреб однієї людини. ПВ = л\доба. Джерелом питної води є річковий стік.

Річковий стік – це запас прісної води які має та чи інша прісноводна водойма. Найбільшою в Украї ні є Дніпро ( 65%), в світі – Амазонка.

Тема – Стічні води та їх очищення

Стічні води – це води після використання у промисловості або сільському господарстві.

Стічні води поділяють за ступенем забруднення:

 1. Умовно-чисті ( оборотні ) – охоложення компресорів
 2. Брудні – приймають участь у технічному процесі
11.10.2015; 08:00
просмотров: 812